بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

9 شهریور 1394 - 20:42

۹۵۵ نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون مشاغل ریلی زیر فشار هزینه های استخدامی!

پروسه استخدامی در کشور به یک رویا برای جوانان بدل گشته است که هم دغدغه ی مسئولین هم دغدغه ی قشر جوان جامعه را فراهم آورده است.