بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

17 آبان 1395 - 06:27

پله پله تلاش آمریکا برای نفوذ درایران؛ از حضور مستشاری تا برجام!

نه این که از پیش از سال 1776 میلادی جهان خونریز و خیانتکار واستعمارگر به خود ندیده باشد، اما پس از آن، همه کشورهای جهان تعریف بین المللی این مفاهیم را از رفتار ایالات متحده امریکا وام گرفتند. امریکا با هدف سلطه اقتصادی و استثمار منافع کشورهای جهان، قرن هاست با جنگ و غارتگری به دنبال اثبات کدخداگری خود در جهان است.